Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Expand <div  Class="mnuMainDiv"><a Class="mnuMain" href="/SPage/USPage.aspx?ID=262" ><div >معرفي دفتر امور مقررات ملّي ساختمان</div></a></div>
Expand <div  Class="mnuMainDiv"><a Class="mnuMain" href="/SPage/USPage.aspx?ID=180" ><div >قوانين، آيين‌نامه‌ها، شيوه نامه ها،دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها</div></a></div>

مبحث هجدهم مقررات ملّي ساختمان

مبحث هجدهم مقررات ملّي ساختمان
عایق بندی و تنظیم صدا
تهیه کننده: دفتر امور مقررات ملّی ساختمان
تاریخ انتشار 1390

این کتاب شامل مقررات مربوط به عایق بندی و آکوستیک ساختمانها و روشهای به حداقل رسانیدن صدای ناخواسته در ساختمانها مي‌باشد که در دو فصل و دو پیوست بشرح زیر می‌باشد:

مقدمه

فصل اول- كليات
      18-1-1 هدف
      18-1-2 حدود ونحوه كاربرد
      18-1-3 تعاريف
                   18-1-3-1  صدا
                   18-1-3-2  صدای هوابرد
                   18-1-3-3  صدای پیکری
                   18-1-3-4 نوفه
                   18-1-3-5  نوفه زمینه
                   18-1-3-6  تراگسیل صدای هوابرد 
                   18-1-3-7  تراگسیل صدای کوبه ای 
                   18-1-3-8  ضریب جذب صدا
                   18-1-3-9  ضریب تراگسیل صدا
                  
 18-1-3-10  تراز شدت صدا،
                   18-1-3-11  تراز فشار صدا، 
                   18-1-3-12  شبکه وزنی 
                   
18-1-3-13  تراز فشار صدای وزن یافته ، 
 
                  18-1-3-14  تراز صدای معادل، 
        
           18-1-3-15  تراز صدای معادل وزن یافته ،
                   18-1-3-16  شاخص­های اندازه گیری نوفه زمینه           
        
           18-1-3-17  زمان واخنش 
                  
 18-1-3-18  گسترۀ بسامدی اندازه گیری ها 
                   18-1-3-19  شاخص کاهش صدا، 
    
               18-1-3-20  شاخص کاهش صدای وزن یافته، 
                   18-1-3-21  تراز فشار صدای کوبه­ای معمول شده، 
                  
18-1-3-22  تراز فشار صدای کوبه­ای معمول شده وزن یافته، 
                   18-1-3-23  لایه 
                  
18-1-3-24  جداکننده ساده  
                   18-1-3-25  جداکننده مرکب 
                  
18-1-3-26  شرایط تحویل یک فضا

   

فصل دوم- مقررات آكوستيكي انواع ساختمانها

            18-2-1 مقررات عمومی 
            18-2-2 ساختمانهای مسکونی 
                    18-2-2-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-2-2 زمان واخنش 
                    18-2-2-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها 
                    18-2-2-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات 
            18-2-3 هتل ها 
                    18-2-3-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-3-2 زمان واخنش 
                    18-2-3-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
                    18-2-3-4 تراز صدای کوبه¬ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
            18-2-4 ساختمان¬های آموزشی 
                    18-2-4-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-4-2 زمان واخنش 
                    18-2-4-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
                    18-2-4-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
            18-2-5 بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 
                    18-2-5-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-5-2 زمان واخنش 
                    18-2-5-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
                    18-2-5-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
            18-2-6 ساختمان های اداری و تجاری 
                    18-2-6-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-6-2 حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ارائه شده است. 
                    18-2-6-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته مورنیاز برای جداکننده ها 
                    18-2-6-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
            18-2-7 مراکز فرهنگی 
                    18-2-7-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-7-2 زمان واخنش 
                    18-2-7-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
                    18-2-7-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
            18-2-8 مراکز ورزشی و تفریحی 
                    18-2-8-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-8-2 زمان واخنش 
                    18-2-8-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
            18-2-9 مراکز ترابری 
                    18-2-9-1 تراز نوفه زمینه 
                    18-2-9-2 زمان واخنش 
                    18-2-9-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها

 

 


پيوست هاي مبحث هجدهم

پیوست 1- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربریهای مختلف)
پ-1-1 بررسی سایت و منطقه بندی آکوستیکی
پ-1-2 بررسی و دسته¬بندی آکوستیکی فضاهای مختلف
پ-1-3 آرایش آکوستیکی فضاها بر روی سایت فرضی
پ-1-4 تهیه طرح اولیه ساختمان
پ-1-5 استفاده از جداکننده با صدابندی مناسب
پ-1-6 زمان واخنش بهینه

پیوست 2- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرتب
پ-1-2 روش محاسبه
پ-2-2 روش تخمینی با استفاده از نمودار

پیوست 3- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها
پ-1-3 دیوارها
پ-3-2 شیشه ها
پ-3-3 پنجره ها
پ-3-4 درها

پیوست 4- مقادیر صدابندی کوبه ای کف – سقف ها
پیوست 5- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون

واژه نامه 


                                                                                                                                                «دفتر امور مقررات ملّی ساختمان»

 

Skip Navigation Links
Website Monitoring by ServiceUptime.com
Website Monitoring
© Copy Right 2010. All Right Reserved. Designed and Programed by